Demokrati

Demokrati kommer från det grekiska ordet för folkstyre och innebär bland annat att makten i ett land utgår från folket. Det finns olika typer av demokrati som till exempel direkt demokrati och representativ demokrati. Det gemensamma är dock att folket kan vara med och rösta om samhällets utveckling. Demokrati förknippas även med en rad demokratiska fri- och rättigheter, som till exempel yttrandefrihet, fri press, organisationsfrihet och så vidare. Det ska vara möjligt i en demokrati att uttrycka kritik mot sina ledare och att kunna vara med och påverka utan att riskera förtryck.

Nästan alla länder i världen kallar sig själva för demokratier, men det är bara ett fåtal som verkligen ses som demokratier utifrån. Det är alltså något som de flesta strävar efter utåt sett men som det är få länder som uppnår i praktiken. I västvärlden är nästan alla länder demokratier varav de mest demokratiska länderna är de skandinaviska länderna, Kanada, Irland, Australien och Nya Zeeland. De minst demokratiska länderna finns i Afrika, mellanöstern och vissa delar av Asien. Även om många länder kallar sig för demokratier så är det många som inte lever upp till det i praktiken. Det kan till exempel manifestera sig i riggade val och så vidare. Om en ledare får 99 % av rösterna i ett land så kan man fråga sig om allt verkligen står rätt till.

För att säkerställa demokratin i ett land så använder sig många länder av grundlagar som försäkrar vissa rättigheter och som är väldigt svåra att ändra för politiker. I Sverige har vi till exempel yttrandefrihet och pressfrihet som grundlagar vilket innebär att man har rätt att uttrycka sina åsikter och alla har rätt att starta nyhetsmedier.

Kritik mot demokrati

Även om de flesta är överens om att demokrati är det bästa styrelseskicket i ett samhälle så finns det ändå kritik mot det. Till exempel brukar man tala om massans diktatur, det vill säga att majoriteten får som de vill men att alla andra inte får som de vill. Om ett parti får 51 % av rösterna så får 51 % som de vill medan 49 % inte får som de vill. Man menar också att många inte är tillräckligt insatta i politik för att kunna ta beslut och att det därför är en dålig idé att låta alla rösta.

Många menar därför att det är mer rättvist att en eller ett par personer bestämma allt i ett land då man tycker att det blir mer rättvist. Man tänker sig människor som i behov av starka ledare och att det är naturligt för människan att lyda under dem. Det kan också i en demokrati vara svårt att bevara vissa kulturella fenomen eftersom allt blir så föränderligt när alla får göra som de vill. I praktiken brukar dock icke-demokratier leda till lidande för väldigt många länder och det brukar inte fungera särskilt bra.